Nowelizacja Statutu z dnia 14.09.2022 r.

Program wychowawczo - profilaktyczny

>>> STATUT Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowej

Aneks do Statutu z dnia 14.09.2021 r.

Wewnątrzszkolne zasady oceniania w nauczaniu zdalnym

>>> Rodo

>>> Raport z ewaluacji 2017-18